Page 8 - niengiam2021
P. 8

Tổng số thu bảo hiểm năm 2021 đạt 2.116 tỷ đồng; trong đó, thu

     Bảo hiểm xã hội đạt 1.191 tỷ đồng; Bảo hiểm y tế đạt 851 tỷ đồng;
     Bảo hiểm thất nghiệp đạt 72 tỷ đồng. Tổng số chi bảo hiểm năm 2021
     đạt 3.000 tỷ đồng; trong đó, chi Bảo hiểm xã hội đạt 2.101 tỷ đồng;
     Bảo hiểm y tế đạt 832 tỷ đồng; Bảo hiểm thất nghiệp đạt 67 tỷ đồng.

        3. Đầu tư

        Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tỉnh Hòa Bình năm 2021
     theo giá hiện hành ước đạt 17.990,42 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm
     2020, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 6.672,02 tỷ đồng, chiếm
     37,08%, giảm 15,06% so với năm 2020; khu vực ngoài Nhà nước ước
     đạt 10.849,78 tỷ đồng, chiếm 60,31%, tăng 34,42% so với năm 2020;
     khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 468,62 tỷ đồng, chiếm 2,6%,

     giảm 26,70% so với năm 2020.

        Về thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài, năm 2021 không có
     dự án cấp phép mới. Tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án lũy
     kế còn hiệu lực đến 31/12/2021 đạt 570,61 triệu USD. Vốn đầu tư trực
     tiếp nước ngoài thực hiện đến năm 2021 đạt 574,19 triệu USD.

        4. Chỉ số giá

        Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 tăng 0,18% so với
     tháng 11/2021. CPI binh quân năm 2021 tăng 1,61% so với bình quân
                 ̀
     năm 2020.

        Chỉ số giá vàng tháng 12/2021 giảm 2,43% so với cùng kỳ năm
     2020; bình quân năm 2021 tăng 7,08% so với năm 2020. Chỉ số giá đô
     la Mỹ tháng 12/2021 giảm 1,98% so với cùng kỳ năm 2020; bình quân
     năm 2021 giảm 0,64% so với năm 2020.

        5. Tình hình hoạt động doanh nghiệp

        Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời

     điểm 31/12/2020 là 1.910 doanh nghiệp. Trong đó: Doanh nghiệp hoạt
     động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 92 doanh
     nghiệp, chiếm 4,82%; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công                       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13