Page 5 - niengiam2021
P. 5

MỤC LỤC
                    CONTENTS


                                       Trang
                                       Page

     Lời nói đầu                               3
     Foreword                                4

     Tổng quan kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình năm 2021            7
     Overview on socio-economic situation in Hoa Binh province in 2021   13


     Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu
     Administrative unit, land and climate                 19


     Dân số và lao động
     Population and labour                         37


     Tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm
     National accounts, state budget and insurance             87

     Đầu tư và xây dựng
     Investment and construction                      123


     Doanh nghiệp, hợp tác xã
     và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể
     Enterprise, cooperative and individual business establishment     155


     Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
     Agriculture, forestry and fishing                   369


     Công nghiệp
     Industry                               451

     Thương mại và du lịch
     Trade and tourism                           489

     Chỉ số giá
     Price index                              511                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10