Page 7 - niengiam2021
P. 7

TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÒA BÌNH

                    NĂM 2021        1. Tăng trưởng kinh tế

        Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2021 (theo gia ́ so sa ́ nh
     2010) đạt 30.132,47 tỷ đồng, tăng 2,66% so với năm trước. Trong đó:
     nhóm nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 4,8%; nhóm công nghiệp - xây

     dựng giảm 0,07%; nhóm dịch vụ tăng 3,75%; thuế sản phẩm trừ trợ
     cấp sản phẩm tăng 9,90%. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong tỉnh năm
     2021 thấp hơn tốc độ tăng của năm 2020 la ̀ 1,04 điểm phần trăm.

        Quy mô GRDP năm 2021 (theo giá hiện hành) đạt 53.099,86 tỷ
     đồng; GDP bình quân đầu người đạt 60,91 triệu đồng, tương đương

     2.585 USD, tăng 40 USD so với năm 2020. Về cơ cấu nền kinh tế năm
     2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 22,99%;
     khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 40,26%; khu vực dịch vụ
     chiếm 31,13%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,62% (cơ
     cấu tương ứng của năm 2020 là 23,05%; 41,42%; 30,28%; 5,25%). Tỷ

     trọng khu vực công nghiệp - xây dựng năm 2021 thấp hơn năm 2020
     là do năm 2021 dịch Covid-19 bùng phát, sản xuất công nghiệp chịu
     ảnh hưởng lớn, khu vực công nghiệp - xây dựng giảm, mức độ chuyển

     dịch là do tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra nên các ngành sản xuất
     công nghiệp bị ảnh hưởng, dẫn đến tỷ trọng năm 2021 có sự giảm sút
     hơn năm 2020.

        2. Thu, chi ngân sách và Bảo hiểm

        Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 ước tính đạt
     21.636,43 tỷ đồng, giảm 4,42% so với năm 2020; trong đó, thu ngân sách
     nhà nước đạt 5.441,32 tỷ đồng, chiếm 25,15% tổng thu, tăng 7,64% so
     với năm 2020. Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2021 ước
     tính đạt 29.476,85 tỷ đồng, giảm 10,81% so với năm 2020.                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12