Page 6 - niengiam2021
P. 6

Trang
                                       Page

     Vận tải, bưu chính và viễn thông
     Transport, postal service and telecommunication            535

     Giáo dục, đào tạo và khoa học, công nghệ
     Education, training and science, technology              555

     Y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội,
     tư pháp và môi trường
     Health, living standards, social order, safety, justice
     and environment                            601                       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11