Page 10 - niengiam2021
P. 10

ngư, khuyến khích các địa phương trong tỉnh tận dụng ao hồ, đập,

     ruộng, các công trình thủy lợi để nuôi trồng thuỷ sản. Diê ̣ n tich nuôi
                                      ́
     trồng thủy sản đa ̣ t 2.416,8 ha, tăng 0,46% so với năm 2020; trong đó,
     diện tích nuôi cá đạt 2.414,9 ha, chiếm 99,92% tổng diện tích, tăng

     0,44% so với năm 2020. Sản lượng thủy sản đạt 8.223,9 tấn, tăng
     5,69% so với năm 2020; trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt
     6.359,5 tấn, tăng 5,46%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.864,3

     tấn, tăng 6,49%.

        - Công nghiệp

        Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2021 giảm 5,74%
     so với cu ̀ ng ky ̀ năm 2020, trong đó: ngành khai khoáng giảm 8,8%;
     công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 2,71%; sản xuất và phân phối

     điện, khí đốt, nước nóng giảm 8,3%; cung cấp nước, hoạt động quản
     lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,03%.

        - Thương mại, du lịch và vận tải

        Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm

     2021 đạt 12.661,53 tỷ đồng, tăng 3,91% so với năm trước. Chia ra,
     tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 10.053,59 tỷ đồng, tăng 7,82%, chiếm
     tỷ trọng 79,72%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 1.937,74 tỷ

     đồng, giảm 9,41%, chiếm tỷ trọng 15,36%; doanh thu dịch vụ khác đạt
     620,18 tỷ đồng, giảm 7,92%, chiếm tỷ trọng 4,92%.

        Năm 2021, hoạt động kinh doanh vận tải tỉnh Hòa Bình giảm sút
     nhiều, tăng trưởng âm, nguyên nhân do dịch Covid-19 nên cách ly

     toàn xã hội, doanh thu vận tải toàn tỉnh ước đạt 1.315,21 tỷ đồng, so
     với cùng kỳ năm 2020 giảm 6,25%.

        Khối lượng hành khách vận chuyển đạt 3.712,9 nghìn lượt
     người, khối lượng hành khách luân chuyển đạt 242.494,9 nghìn

     người.km. So với năm 2020, khối lượng hành khách vận chuyển giảm
     5,9%, khối lượng hành khách luân chuyển giảm 5,1%.


                       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15