Page 3 - niengiam2021
P. 3

LỜI NÓI ĐẦU


        Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình
     xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh

     khái quát thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh để đáp ứng yêu cầu
     nghiên cứu của lãnh đạo, chuyên viên các ngành, các cấp và người
     dùng tin trong, ngoài tỉnh.

        Trong cuốn “Niên giám Thống kê tỉnh Hòa Bình năm 2021”,
     số liệu được biên soạn 5 năm (2017-2021). Số liệu các năm 2017-
     2020 của một số chỉ tiêu đã được cập nhật và điều chỉnh trên cơ sở

     kết quả biên soạn số liệu GRDP của Tổng cục Thống kê thực hiện
     theo Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ
     tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số
     liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

     ương” và của các cuộc điều tra đã được công bố chính thức.

        Trong quá trình biên soạn mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng
     chắc chắn không tránh khỏi các sai sót, chúng tôi mong nhận được sự
     góp ý của các cơ quan, đơn vị và cá nhân để không ngừng nâng cao
     chất lượng cho việc biên soạn lần sau. Mọi góp ý xin gửi về Phòng

     Thống kê Tổng hợp Cục Thống kê tỉnh Hoà Bình (số 166, đường
     Thịnh Lang, phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình
     hoặc số máy điện thoại: 02183.881.164).

        Các ký hiệu nghiệp vụ cần lưu ý:

        + Không có hiện tượng kinh tế - xã hội phát sinh (-).

        + Có phát sinh nhưng không thu thập được (...).                       CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÒA BÌNH

                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8