Page 9 - niengiam2021
P. 9

nghiệp, xây dựng là 933 doanh nghiệp, chiếm 48,85%; doanh nghiệp

     hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ là 885 doanh nghiệp, chiếm 46,34%
     số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm
     31/12/2020.

        Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thời
     điểm 31/12/2020 so với thời điểm 31/12/2019 tăng 16 doanh nghiệp

     (tăng 0,84%), chia ra: Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông
     nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm 22 doanh nghiệp (giảm 19,3%);
     doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng giảm 3
     doanh nghiệp (giảm 0,32%); doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
     dịch vụ: tăng 41 doanh nghiệp (tăng 4,86%).


        Tổng số lao động doanh nghiệp có tại thời điểm 31/12/2020 là
     49.472 người. Chia ra: Số lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm
     nghiệp và thủy sản là 1.406 người, giảm 498 người (giảm 26,16%);
     lao động trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng là 39.190 người, tăng
     2.097 người (tăng 5,65%); lao động trong lĩnh vực dịch vụ: 8.876

     người, tăng 340 người (tăng 3,98%) so với thời điểm 31/12/2019.

        6. Kết quả sản xuất, kinh doanh một số ngành, lĩnh vực

        - Nông, lâm nghiệp và thủy sản

        Năm 2021, sản xuất nông nghiệp có nhiều thuận lợi, thời tiết ôn
                              0
     hòa, nhiệt độ trung bình vào khoảng 14 - 21 C. Sản lượng lúa đạt
     215.422,5 tấn, tăng 4,27% so với cùng kỳ năm trước: Sản lượng lúa
     đông xuân đạt 96.285,3 tấn, tăng 2,96%; sản lượng lúa mùa đạt

     119.137,2 tấn, tăng 5,35% so với năm 2020.

        Năm 2021, diện tích trồng rừng mới tập trung trên địa bàn tỉnh
     đạt 7.998,7 ha, giảm 2,88% so với năm 2020; trong đó, rừng sản xuất
     đạt 7.813,2 ha, giảm 3,48%. Sản lượng gỗ khai thác đạt 563.250 m ,
                                         3
     tăng 2,72% so với năm trước.

        Năm 2021, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình,

     dự án phát triển nuôi trồng thuỷ sản, tăng cường công tác khuyến

                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14