Page 2 - niengiam2021
P. 2

Chỉ đạo biên soạn:

                   TRẦN VĂN THẠCH
               Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình                   Tham gia biên soạn:
          PHÒNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP VÀ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ
                 Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình


                    Dịch tiếng Anh:

                CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÒA BÌNH
                       2
   1   2   3   4   5   6   7