Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
03/01/2023 10:41:26 SA       110  Lượt xem
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, ước thực hiện năm 2022 đạt 32.680,25 tỷ đồng, tăng 9,03% so với năm 2021. Trong đó: Khu vực nông lâm thuỷ sản 6.993,56 tỷ đồng, tăng 4,57%, đóng góp 1,02 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng 13.728,18 tỷ đồng tăng 11,44%, đóng góp 4,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung; Khu vực dịch vụ 10.272 tỷ đồng, tăng 11,08% đóng góp 3,42 điểm phần trăm vàomức tăng chung; thuế sản phẩm 1.686,46 tỷ đồng, giảm 2,01%, làm giảm 0,12 điểm phần trăm vào mức tăng chung...
31/10/2022 10:39:30 SA       376  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 10/2022 đạt 507.781 triệu đồng, đạt 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 10 ước đạt 4.258.208 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 15,26%. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 3.969.815 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 18,87%; thu xuất nhập khẩu ước đạt 288.393 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 18,73%...
03/10/2022 2:08:01 CH       486  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 9/2022, đạt 507.781 triệu đồng, đạt 7,92% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 9 ước thực hiện 3.927.452 triệu đồng, so với cùng kỳ bằng 118,45%. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 3.657.806 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 122,58%; thu xuất nhập khẩu ước đạt 269.646 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 81,28%...
30/08/2022 8:06:08 SA       315  Lượt xem
Tình hình thời tiết cuối tháng 7 và đầu tháng 8 xuất hiện mưa trên diện rộng cung cấp lượng nước cho sản xuất vụ mùa và đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Tuy nhiên lượng mưa không đồng đều tại các địa phương và gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ gieo trồng vụ mùa. Hiện các địa phương trong tỉnh đang chăm sóc, làm cỏ, bón phân cho cây lúa và hoa màu...
28/07/2022 3:34:21 CH       312  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7/2022, đạt 470.298 triệu đồng, đạt 7% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 7 ước đạt 3.059.074 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 27,66%. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 2.817.689 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 33,55%; thu xuất nhập khẩu ước đạt 241.385 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 10,79%...
31/05/2022 8:42:49 SA       444  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5/2022, đạt 350.000 triệu đồng, đạt 5,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 5 ước thực hiện 2.142.607 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 29,2%. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 1.953.556 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 33,6%; thu xuất nhập khẩu ước đạt 189.051 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước giảm 3,9%...
25/03/2022 3:08:56 CH       396  Lượt xem
Thu ngân sách địa phương ước thực hiện hết tháng 3/2022 đạt 3.885.086 triệu đồng, bằng 129% so với cùng kỳ năm trước, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và bằng 8% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao, trong đó: Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp 1.369.346 triệu đồng; thu bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương 2.141.000 triệu đồng;thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 304.000 triệu đồng...
17/03/2022 8:18:37 SA       316  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 02/2022, đạt 382.000 triệu đồng, đạt 6% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 2 ước thực hiện 1.073.156 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 57%. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 981.759 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 57%; thu xuất nhập khẩu ước đạt 91.397 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 54%...
26/01/2022 8:33:50 SA       394  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 1/2022 đạt 361.442 triệu đồng bằng 89% so với cùng kỳ năm trước, bằng 6% so với HĐND tỉnh giao. Trong đó: Thu nội địa đạt 331.442 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 88%; thu xuất nhập khẩu đạt 30.000 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 104%....
30/12/2021 9:45:59 SA       918  Lượt xem
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, ước thực hiện năm 2021 đạt 30.132,46 tỷ đồng, tăng 2,66% so với năm 2020. Trong đó: Khu vực nông lâm thuỷ sản 6.696,78 tỷ đồng, tăng 4,8%, đóng góp 1,05 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp xây dựng 12.612,81 tỷ đồng giảm 0,07%, làm giảm 0,03 điểm phần trăm vào mức tăng chung; Khu vực dịch vụ 9.122,75 tỷ đồng, tăng 3,75% đóng góp 1,12 điểm phần trăm vào mức tăng chung; thuế sản phẩm 1.700,12 tỷ đồng, tăng 9,9%, đóng góp 0,52 điểm phần trăm vào mức tăng chung...
25/11/2021 9:29:36 SA       482  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 11/2021, đạt 515.200 triệu đồng, đạt 10% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 11 ước thực hiện 4.209.700 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 22,11%. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 3.828.931 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 119,85%; thu xuất nhập khẩu ước đạt 380.869 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 150,58%...
26/10/2021 2:37:20 CH       535  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 10/2021, đạt 378.290 triệu đồng, đạt 7% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 10 ước thực hiện 3.694.116 triệu đồng, so với cùng kỳ tăng 29,48%. Trong đó: Thu nội địa ước đạt 3.332.371 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 26,09%; thu xuất nhập khẩu ước đạt 361.745 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 172,12%...
13/10/2021 3:59:18 CH       279  Lượt xem
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 9/2021, ước thực hiện 497.700 triệu đồng, đạt 10% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2021 ước thực hiện 3.227.728 triệu đồng so với cùng kỳ tăng 34,17%, trong đó: Thu nội địa đat ̣ 2.893.265 triệu đồng so với cùng kỳ tăng 29,61%, bằng 70% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 60% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; thu xuất nhập khẩu ước đạt 334.463 triệu đồng so với cùng kỳ tăng 92,85%, bằng 167% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 134% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao...
27/08/2021 2:12:02 CH       346  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8/2021, đạt 350.590 triệu đồng, đạt 7% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 8 ước thực hiện 2.746.940triệu đồng, trong đó: Thu nội địa ước đạt 2.432.756triệu đồng, bằng 59% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; thu xuất nhập khẩu ước đạt 314.184 triệu đồng, bằng 157% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 126% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao....
26/07/2021 3:54:47 CH       312  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7/2021, đạt 429.660 triệu đồng, đạt 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 7 ước thực hiện 2.458.617 triệu đồng, trong đó: Thu nội địa ước đạt 2.201.441 triệu đồng, bằng 53% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 46% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; thu xuất nhập khẩu ước đạt 257.176 triệu đồng, bằng 129% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 103% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao...
29/06/2021 10:20:36 SA       454  Lượt xem
Sáu tháng đầu năm 2021, kinh tế trong nước có dấu hiệu phục hồi, mặc dù dịch bệnh Covid-19 4 tháng đầu nămđược khống chế, xong từ đầu tháng 5 đến nay có nhiều diễn biến phức tạp; Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá...
28/05/2021 3:04:30 CH       336  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5/2021, đạt 338.000 triệu đồng, đạt 7% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 5 ước thực hiện 1.637.468 triệu đồng, trong đó: Thu nội địa ước đạt 1.437.936 triệu đồng, bằng 35% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 30% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh; thu xuất nhập khẩu ước đạt 199.532 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 80% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao ...
13/05/2021 10:46:06 SA       250  Lượt xem
Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 4/2021, đạt 410.000 triệu đồng, đạt 8% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 4 ước thực hiện 1.410.750 triệu đồng, trong đó: Thu nội địa ước đạt 1.261.601 triệu đồng, bằng 30% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 26% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh...
02/04/2021 3:24:28 CH       275  Lượt xem
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 3/2021, ước thực hiện 540.144 triệu đồng, đạt 11% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm ước thực hiện 1.225.396 triệu đồng, trong đó thu nội địa là 1.144.557 triệu đồng, bằng 28% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 24% ...
01/03/2021 10:28:33 SA       404  Lượt xem
Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Hòa Bình ước tháng 02/2021 so với tháng 01/2021 giảm 30,41%, so với cùng kỳ năm trước tăng 11,08%. Trong đó: + Ngành sản xuất công nghiệp khai khoáng giảm 37,84% so với tháng 01/2021, giảm 16,55% so với cùng kỳ năm trước...
19/02/2021 9:17:14 SA       378  Lượt xem
Đàn lợn của tỉnh hiện nay là 442.830 con, so với cùng kỳ năm 2020 bằng 100,54%. Tổng đàn gia cầm 7.992,18 nghìn con, trong đó: Đàn gà 7.125,3 nghìn con. So với cùng kỳ năm 2020 tổng đàn gia cầm bằng 105,54%, đàn gà bằng 106,1%...
19/02/2021 9:10:36 SA       2045  Lượt xem
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2010, ước thực hiện năm 2020 đạt 29.423,07 tỷ đồng, tăng 3,80% so với năm 2019...
19/02/2021 9:07:49 SA       287  Lượt xem
Tháng 11/2020, tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý của tỉnh Hoà Bình ước đạt 510.459 triệu đồng. So với tháng 10/2020 tăng 59.840 triệu đồng (tăng 21,55%)...
19/02/2021 9:02:20 SA       203  Lượt xem
Tháng 10/2020, tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý của tỉnh Hoà Bình ước đạt 416.525 triệu đồng. So với tháng 9/2020 giảm 9.465 triệu đồng (giảm 2,22%)...
18/02/2021 10:59:27 SA       237  Lượt xem
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm ước tăng 0,64% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,97%; công nghiệp - xây dựng giảm 1,56%...
<<    <
1 
>    >>
 
 
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 7
 Hôm nay: 70
 Tuần hiện tại: 70
 Tháng hiện tại: 4,277
 Tất cả: 63,120
Địa chỉ CTK Hòa Bình